จุดอธิษฐานเพื่อการสำแดงของประทานฝ่ายวิญญาณ

0
4

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อการสำแดงของขวัญฝ่ายวิญญาณ

ของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นของขวัญพิเศษจากพระเจ้าและเป็นการเสริมพลังให้กับผู้เชื่อแต่ละคนหลังจากยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพระผู้ช่วยให้รอดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อบรรลุพันธกิจตามแนวทางของพระเจ้าตามพระคุณและการหยั่งรู้ของพระองค์เพื่อใช้ในบริบทของ ร่างกายของพระคริสต์ หลังจากที่ผู้เชื่อรับบัพติศมาด้วยน้ำและรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นในชีวิตของบุคคลนั้น

พื้นที่ ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นลักษณะสำคัญของชีวิตผู้เชื่อทุกคน ช่วยในการเติบโตและการเติบโตของคริสเตียน ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บางส่วนมีการกล่าวถึงด้านล่าง ของประทานเจ็ดประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้แก่ ปัญญา ความเข้าใจ คำแนะนำ ความแข็งแกร่ง ความรู้ ความนับถือ และความเกรงกลัวพระเจ้า ของประทานเจ็ดประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นให้เห็นในอิสยาห์ 11:2-3 พวกเขาอยู่ในความบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ แต่พบได้ในคริสเตียนทุกคนที่อยู่ในสภาพของพระคุณและการไถ่ เราได้รับเมื่อเรารับบัพติศมาและสอดคล้องกับพระคุณที่ชำระให้บริสุทธิ์ ชีวิตของพระเจ้าภายในตัวเรา เช่น เมื่อเราได้รับศีลระลึกอย่างมีค่าควร เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เมื่อเรามอบหัวใจของเราทั้งหมดให้กับพระเยซูคริสต์และ ดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์และตามพระประสงค์เช่นเดียวกับที่สาวกของพระคริสต์รอคอยอย่างอดทนด้วยศรัทธาและความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในฐานะคริสเตียน โลกกำลังรอคอยการสำแดงของบุตรของพระเจ้า ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานแก่เราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมีประสิทธิผลเท่านั้น สำหรับผู้ที่ปรารถนาการสำแดงของประทานฝ่ายวิญญาณในชีวิต บทสวดมนต์ด้านล่างนี้สามารถอธิษฐานได้

ประโยชน์ของของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ

 • ทำให้เราเข้าใจทุกความพยายามของเรา
 • มันวางเราไว้สำหรับความยิ่งใหญ่และจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า
 • ทำให้เราสามารถแยกแยะวิญญาณของพระเจ้าจากวิญญาณซาตานได้
 • เอเฟซัส 4:11 และพระองค์ประทานอัครสาวกบางคน และบางศาสดา; และบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และบางส่วน ศิษยาภิบาลและครู; 4:12 เพื่อการชำระวิสุทธิชน เพื่องานพันธกิจ เพื่อการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์

บทสวดมนต์

 1. ขอบคุณพระเยซูสำหรับพระคุณที่ทรงสถิตอยู่กับท่านในขณะนี้
 2. ขอบคุณพระเยซูที่สิ้นพระชนม์เพื่อฉันและส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ปลอบโยนและครู
 3. ขอบคุณที่สำแดงของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของฉัน
 4. พระเจ้าฉันขอพระคุณเพื่อแสดงของประทานแห่งวิญญาณที่มอบให้ฉันในนามของพระเยซู
 5. โอ้ท่านจงลุกขึ้นและทำสิ่งใหม่ในชีวิตของฉันนำมลทินทุกอย่างมาสู่การยอมจำนนของคุณในชื่อของพระเยซู
 6. พระเจ้าโปรดเติมวิญญาณแห่งปัญญาของคุณให้ฉันและทำให้ฉันแสดงความรู้ของคุณทุกที่ที่ฉันไปในนามของพระเยซู
 7. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างกิ่งก้านที่ประจักษ์และดึงของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์ในพระนามพระเยซูเสมอ
 8. วิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เหนือฉันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณในนามของพระเยซู
 9. พระเจ้า ทุกสิ่งในตัวฉันหรือรอบตัวฉันที่ไม่ได้ปลูกโดยคุณ ถูกถอนออกในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 10. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลืมตาให้ข้าพระองค์เห็นของประทานที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 11. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขัดเกลา ชำระ และชำระชีวิตของฉันด้วยไฟของคุณในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 12. พระวิญญาณบริสุทธิ์สูดลมหายใจที่ให้ชีวิตเข้าสู่จิตวิญญาณของฉันและทำให้ฉันพร้อมที่จะไปทุกที่ที่คุณส่งฉันมาในนามของพระเยซู
 13. พระวิญญาณบริสุทธิ์ เดินอย่างอิสระในตัวฉันและผ่านฉันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของคุณในพระนามพระเยซู
 14. พระองค์เจ้าข้า ให้เปลวไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลุกโชนบนแท่นบูชาในใจข้าพเจ้าในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 15. พ่อสั่งขั้นตอนของฉันและให้จุดประสงค์ของฉันสอดคล้องกับแผนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู
 16. พระเจ้า โปรดกระตุ้นของประทานฝ่ายวิญญาณ คุณธรรม และศักยภาพในชีวิตของฉันที่หลับใหลในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 17. พระเจ้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ฉันเป็นภาชนะในการถ่ายทอดความประสงค์ของคุณสู่โลกในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 18. พ่อขอประทานพระคุณและความกล้าหาญแก่ฉันเพื่อใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้ฉันในนามของพระเยซู
 19. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดูแลชีวิตของฉัน
 20. ให้พลังแก่ฉัน องค์พระเยซู และเติมเต็มชีวิตของฉันด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของคุณ
 21. ดึงฉันเข้าไปใกล้คุณมากขึ้นและเก็บฉันให้ห่างจากสิ่งรบกวนที่อาจดึงฉันให้ห่างจากคุณ
 22. ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อุทิศของประทานฝ่ายวิญญาณและพระหรรษทานซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมที่จะมอบให้ข้าพระองค์แด่พระองค์ ฉันขอให้คุณเติมเต็มฉันและคุณคนเดียว ให้ของขวัญแห่งการหยั่งรู้แก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้รู้เมื่อคุณพูดกับฉัน เช่นเดียวกับเมื่อคุณโทรหาซามูเอล พระองค์ทรงสามารถระบุเสียงของคุณผ่านความช่วยเหลือได้ ของเอลี ให้พระวิญญาณนำทางข้าพเจ้าเหมือนเอลีเป็นผู้พิทักษ์ของซามูเอล นำข้าพเจ้าไปตามทางแห่งความชอบธรรม และเผาข้าพเจ้าด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 23. I อุทิศสิ่งที่ฉันเป็นเพื่อพระองค์ และอธิษฐานเพื่อพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์ในการปฏิบัติศาสนกิจแก่ธรรมิกชนอื่น ๆ ของพระเจ้า เพื่อข้าพระองค์จะได้ปรนนิบัติพี่น้องในวิถีทางที่พระองค์เลือกใช้
 24. ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้า องค์พระเยซู ข้าพเจ้าอนุญาตให้ท่านครอบครองร่างกายของข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่
 25. ขอให้เราทุกคนได้รับการจรรโลงใจและหนุนใจซึ่งกันและกัน และถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์

ขอบคุณพระเยซูสำหรับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ

 

บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์เที่ยงคืนเพื่อทำลายรูปแบบความชั่วร้ายและโซ่ของบรรพบุรุษ [อัปเดต 2022]
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.