ข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อที่คุณแม่ทุกคนควรอธิษฐานเพื่อลูก

วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อที่คุณแม่ทุกคนควรสวดอ้อนวอนให้ลูก สาระสำคัญของ คำอธิษฐานของแม่ที่มีต่อลูก ไม่สามารถเน้นมากเกินไป ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตวิญญาณกับลูกๆ มากกว่าพ่อ สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมคำอธิษฐานของแม่ที่มีต่อลูกจึงได้รับความเคารพอย่างสูงต่อพระพักตร์พระเจ้า

แม่ทุกคนเป็นหนี้ลูกของตนในการอธิษฐาน คุณไม่เพียงแค่นั่งดูค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าจงฝึกบุตรของท่านในทางของพระเจ้า เพื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะไม่พรากจากทางนั้น แม้ว่าการฝึกลูกในทางของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่การยกแท่นอธิษฐานเพื่อพวกเขาก็สำคัญเช่นกัน

เมื่ออธิษฐานเพื่อลูกๆ ของคุณ ถูกต้องแล้วที่คุณอธิษฐานตามพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ให้ความเชื่อถือกับการสวดอ้อนวอนของเราขณะดำเนินตามคำสัญญาและพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ ฉันจะรวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสวดอ้อนวอนให้ลูกๆ ของคุณในฐานะแม่ นอกจากนี้ คุณจะได้เข้าใจวิธีใช้พระคัมภีร์แต่ละข้อเพื่อสวดอ้อนวอนให้ลูกๆ ของคุณ

ข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อที่คุณแม่ทุกคนควรอธิษฐานเพื่อลูก

ฟิลิปปี 1:6 – “เพราะว่าข้าพเจ้ามั่นใจในสิ่งนี้เองว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในพระทัยของพระองค์ทำให้สำเร็จจนถึงวันของพระเยซูคริสต์”

พ่อเมื่อคุณเริ่มต้นงานที่ดีในชีวิตลูก ๆ ของฉันฉันขอให้คุณทำให้เสร็จในพระนามของพระเยซู เมื่อคุณเริ่มสร้างลูกของฉันในแบบของคุณ ฉันอธิษฐานว่าคุณจะไม่ออกจากงานไปครึ่งทาง คุณจะต้องทำงานให้เสร็จในพระนามของพระเยซู

สดุดี 127:3-5 – “ดูเถิด ลูกเป็นของประทานจากพระเจ้า ผลแห่งครรภ์เป็นบำเหน็จ เช่นเดียวกับลูกธนูในมือของนักรบ เด็กในวัยหนุ่มก็เช่นกัน ผู้มีลูกธนูเต็มเปี่ยมย่อมเป็นสุขสักเพียงไร พวกเขาจะไม่ละอายเมื่อพูดกับศัตรูที่ประตูเมือง”

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงรักษาลูกๆ ของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อสง่าราศีของพระองค์ คำพูดของคุณพูดเหมือนลูกศรในมือของนักรบ เด็กในวัยหนุ่มก็เช่นกัน พ่อฉันสวดอ้อนวอนว่าศัตรูจะฆ่าลูกของฉันศัตรูจะไม่มีอำนาจเหนือลูกของฉันในนามของพระเยซู

3 ยอห์น 4 – “ฉันไม่มีความยินดีใดมากไปกว่านี้ที่ได้ยินว่าลูก ๆ ของฉันดำเนินชีวิตตามความจริง”

พ่อครับ ลูก ๆ ของฉันจะไม่เดินในความเขลา พวกเขาจะดำเนินในความจริงของพระเจ้า พวกเขาจะไม่รู้อุบายของมาร วิญญาณของพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างที่ส่องทางของพวกเขาในนามของพระเยซู

อิสยาห์ 54:13 – “บุตรของท่านทุกคนจะได้รับการสอนจากพระเจ้า; และความสงบสุขของลูก ๆ ของคุณจะยิ่งใหญ่”

พระเจ้า ลูกๆ ของข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ต่อไป ไม่มีศัตรูคนใดจะพรากพวกเขาไปจากคุณในนามของพระเยซู ฉันขอให้คุณทำให้พวกเขาสบายใจในสิ่งที่พวกเขาทำในนามของพระเยซู

สดุดี 90:17 – “ขอให้ความโปรดปรานของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราอยู่กับเรา และยืนยันการงานแห่งมือของเราเพื่อเรา ได้โปรดยืนยันการกระทำของพวกเรา”

ฉันรู้ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าขจัดแรงงานให้หมดไป ฉันอธิษฐานด้วยอำนาจของสวรรค์ ความโปรดปรานของพระเจ้าจะตกอยู่กับลูกๆ ของฉัน ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนในโลกมนุษย์จะโปรดปรานพวกเขา ประชาชาติจะโปรดปรานพวกเขาในนามของพระเยซู

2 เปโตร 3:18 – “แต่เติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน”

พระบิดา ข้าพระองค์กำชับว่าลูกๆ ของข้าพระองค์จะเติบโตต่อไปในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขออธิษฐานขอให้ท่านประทานสติปัญญา ความรู้ และความเข้าใจจากเบื้องบนแก่พวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าผู้ใดขาดปัญญา ให้เขาทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงให้อย่างเสรีปราศจากตำหนิ ฉันขอให้คุณเตรียมลูก ๆ ของฉันด้วยสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ในนามของพระเยซู

สดุดี 138:8 – “พระเจ้าจะทรงทำให้สิ่งที่เกี่ยวกับฉันสมบูรณ์แบบ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ อย่าละทิ้งพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกๆ ของข้าพระองค์สมบูรณ์แบบ คำพูดของคุณบอกว่าความแข็งแกร่งของคุณนั้นสมบูรณ์แบบในความอ่อนแอ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านช่วยพวกเขาในยามอ่อนแอ ขอให้ความเมตตาของพระองค์คงอยู่ตลอดไปเหนือพวกเขา ลูก ๆ ของฉันเป็นผลงานของมือของคุณ ฉันอธิษฐานว่าคุณจะไม่ละทิ้งพวกเขาเมื่อพวกเขาเรียกหาคุณ

2 เธสะโลนิกา 3:3 – “แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงเสริมกำลังและปกป้องท่านจากมารร้าย”

พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์คุ้มครองลูกๆ ของข้าพระองค์ คำพูดของคุณบอกว่าสายพระเนตรของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้ชอบธรรมเสมอ และทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเขาเสมอ ข้าพเจ้าขอให้ท่านรักษาไว้ด้วยความเมตตาของพระองค์ การโจมตีที่ชั่วร้ายในชีวิตของพวกเขาถือเป็นโมฆะในนามของพระเยซู ทุกแผนของศัตรูที่จะทำลายพวกเขาถูกทำลายในพระนามของพระเยซู

โคโลสี 2:2 – “เพื่อจิตใจของพวกเขาจะได้รับการชูใจ ผูกพันกันด้วยความรัก และบรรลุถึงความมั่งคั่งทั้งหมดที่มาจากความมั่นใจในความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม ส่งผลให้เกิดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระเจ้า นั่นคือ ตัวของพระคริสต์เอง ”

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงสอนลูกๆ ให้รักซึ่งกันและกัน ให้ความเข้าใจทางวิญญาณแก่พวกเขาเพื่อรู้วิธีรักแม้ในเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะประทานสติปัญญาที่ถูกต้องตามที่พวกเขาต้องการเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ฉันขอให้คุณเตรียมพวกเขาให้มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และคุณจะทำให้พวกเขาเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของพระเจ้า

ทิตัส 3:5-6 – “พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่บนพื้นฐานของการกระทำที่เราทำในความชอบธรรม แต่ตามพระเมตตาของพระองค์ โดยการล้างการบังเกิดใหม่และการสร้างใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ทรงเทลงมาบนเราอย่างมั่งคั่ง โดยทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

พระเจ้าเมตตาลูก ๆ ของฉัน ข้าพเจ้าขอให้ขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น ท่านจะต้องสร้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นใหม่ภายในพวกเขาต่อไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้บาปและความชั่วช้าไม่พรากจากพระองค์ ฉันขอให้คุณทำให้พวกเขายืนอยู่ในตัวคุณจนถึงที่สุดในนามของพระเยซู

 

 

บทความก่อนหน้านี้วิธีอธิษฐานสดุดี 23 เพื่อความกล้าหาญเมื่อคุณกลัว
บทความต่อไปจุดอธิษฐานขอพรในเดือน Ember
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

2 ความคิดเห็น

  1. አግልግሎታችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว መልእክቶቹ አልፎ አልፎ የቃላት ስህተት የሚታይባቸው ከመሆኑ ባሻገር ስህተቱ ቃላቶቹ የተለየ ትርጉም እንዲይዙ ያደርጋል። บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
    በዚህ ፀሎት ውስጥ ጠላት ልጆቼን እንዲገድላቸው እፀልያለሁ የሚል ቃል አለ። መሆን ሲገባው።
    ” አባት ጌታ ሆይ ልጆቼን ለእኔ እና ለክብርህ እንድትጠብቅ እጸልያለሁ። บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว ሆይ ፣ ጠላት ልጆቼን እንዲገድላቸው እጸልያለሁ ፣ ጠላቶች በልጆቼ ላይ በኢየሱስ ስም ስልጣን አይኖራቸውም ።”

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.