5 เหตุผลที่คริสเตียนทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐ

0
800

วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผล 5 ประการที่คริสเตียนทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐ การประกาศไม่ใช่วิธีที่เคยเป็นในสมัยโบราณ คริสตจักรหลายแห่งใช้ประโยชน์จากข้อความของ ความเจริญ ว่าสถานที่ของงานมอบหมายหลักของเราในฐานะผู้เชื่อถูกทิ้งร้าง เราต้องกลับไปทำงานมอบหมายหลักในฐานะศาสนจักรและผู้เชื่อ ข่าวสารของพระคริสต์จำเป็นต้องแพร่กระจายไปยังส่วนลึกที่สุดและถึงที่สุดของโลก

หนังสือของ มัทธิว 28:19-20 เหตุฉะนั้น จงไปสร้างสาวกของบรรดาประชาชาติ ให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้บัญชาท่านไว้ และแท้จริงฉันอยู่กับคุณเสมอ จนถึงวาระสุดท้าย”  นี่เป็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูประทานเมื่อพระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ตรัสว่าเราควรเข้าไปในโลกและสร้างสาวกของทุกชาติ พวกเขาควรรับบัพติศมาในนามของบิดา บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ประทานให้

อย่างไรก็ตาม ผู้เชื่อและคริสตจักรจำนวนมากได้เบี่ยงเบนไปจากงานมอบหมายนี้ คำเทศนาแห่งความเจริญรุ่งเรืองได้แทนที่การประกาศข่าวประเสริฐ การประกาศควรถือเป็นสิ่งสำคัญในคริสตจักรของเรา ทุกคริสตจักรและทุก ๆ คนต้องประกาศข่าวดีและเข้าถึงผู้คน ความรอดไม่ได้มีไว้เพื่อกักตุน ควรกระจายไปทั่ว พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อคนที่ได้รับความรอด พันธกิจของพระองค์มีไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

อะไรคือเหตุผลที่ควรให้ความสำคัญกับการประกาศในคริสตจักรของเราและโดยคริสเตียนทุกคน? เรามาเน้นอย่างรวดเร็วถึงห้าเหตุผลที่คริสเตียนทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐ

เป็นพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์

มัทธิว 28:19-20 เหตุฉะนั้น จงไปสร้างสาวกของบรรดาประชาชาติ ให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้บัญชาท่านไว้ และแท้จริงฉันอยู่กับคุณเสมอ จนถึงวาระสุดท้าย”

นี่คือพระบัญชาใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาไว้ พระองค์ตรัสกับอัครสาวกและทุกคนที่ได้เห็นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่าทรงประทานอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และโลกแก่พระองค์แล้ว เพราะฉะนั้นเราควรไปทุกชาติและสร้างสาวก เราควรให้บัพติศมาในนามบิดา บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ . และเราควรสอนพวกเขาให้สังเกตทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราทำ

พันธกิจของพระคริสต์ไม่สามารถทำได้สำเร็จในช่วงสองปีของพระองค์ในพันธกิจ นั่นคือเหตุผลที่พระคริสต์ทรงสั่งสอนผู้ได้รับความรอดให้ไปต่างประเทศและเผยแพร่ข่าวดีแก่ผู้อื่น เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่เราต้องประกาศข่าวประเสริฐเพราะเป็นพระบัญญัติที่พระเยซูคริสต์ประทานแก่เรา เมื่อพูดถึงการเผยแผ่ศาสนา เราไม่มีทางเลือก เป็นเรื่องบังคับ เป็นข้อบังคับสำหรับผู้เชื่อทุกคน

เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์

พระคัมภีร์ในหนังสือยอห์น 3:16 เพราะพระเจ้าทรงรักโลกมากจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ พันธกิจของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีไว้สำหรับชนกลุ่มน้อยหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เป็นภารกิจสากล พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้เปิดพันธสัญญาใหม่สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์

โดยพื้นฐานแล้ว ข่าวดีนี้ควรเผยแพร่ไปต่างประเทศ ชายและหญิงทุกคนต้องรู้และได้ยินเรื่องนี้ ทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านจะต้องเข้าใจว่าพระคริสต์เป็นใคร และพวกเขาจะต้องสามารถเข้าสู่พันธสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูได้ พระเจ้าไม่ต้องการความตายของคนบาปแต่กลับใจใหม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ แต่คนจะรู้ได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขาไม่รู้จักพระเยซูด้วยซ้ำ สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมการประกาศข่าวประเสริฐจึงมีความสำคัญมากสำหรับเราในฐานะผู้เชื่อ

เพราะพระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นแสงสว่าง

ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้เว้นแต่มาทางเรา

ไม่ว่าเราจะอยู่บนโลกกี่ปี ชีวิตที่อยู่ข้างหน้าก็ยาวนานกว่า สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมผู้ชายต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถานที่ในสวรรค์ ในขณะเดียวกัน ความดีของเราก็ไม่สามารถทำให้เราอยู่ในอาณาจักรของบิดาได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูเป็นหนทางเดียวที่จะไปหาพ่อ ไม่มีใครไปหาพ่อยกเว้นโดยทางพระคริสต์

ใครก็ตามที่มีชื่อของเขาหรือเธอเขียนอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตต้องยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด เมื่อนั้นมนุษย์คนใดจะมองเห็นพระเจ้าได้ ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้เชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่น ๆ รู้ความจริงนี้เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดเช่นกัน

เราเติบโตขึ้นในพระคริสต์เมื่อเราประกาศพระวรสาร

เมื่อเราประกาศในฐานะผู้เชื่อ เราก็เติบโตขึ้นในพระคริสต์ ยิ่งเราพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นใคร เราก็จะยิ่งเข้าใจและเปิดเผยเกี่ยวกับพระคริสต์มากขึ้นเท่านั้น การเติบโตของเราในฐานะคริสเตียนขึ้นอยู่กับจำนวนวิญญาณที่เราเปลี่ยนมาสู่สวรรค์ เราได้รับความเข้าใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากพระเจ้าเมื่อเราออกไปประกาศแก่ผู้อื่น และเนื่องจากเรากำลังทำธุรกิจของพระเจ้า พ่อจะไม่ละทิ้งธุรกิจของเรา

เพราะเรารักผู้อื่นตามที่พระคริสต์ทรงบัญชา

มัทธิว 22:36 อาจารย์ ธรรมบัญญัติข้อใดเป็นบัญญัติใหญ่” พระเยซูตรัสกับเขาว่า "'จงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า' นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกและข้อสำคัญ

เพราะพระคริสต์ทรงบัญชาให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราต้องพยายามประกาศข่าวดีของพระคริสต์แก่พวกเขาเพราะเราต้องการให้พวกเขาได้รับความรอด เมื่อเราได้รับของประทานแห่งความรอดโดยไม่คิดมูลค่าแล้ว เราก็ควรมอบสิ่งนั้นให้ผู้อื่นโดยเสรีเช่นกัน เมื่อเราได้รับความรอด มีวิญญาณมากมายที่มองดูเราเพื่อรับความรอด เราไม่สามารถทำให้พวกเขาผิดหวังได้ เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.