สดุดี 51 ความหมายของบทกวีโดยข้อ

0
1058

วันนี้เราจะมาสำรวจกัน บทสวด 51 ความหมายทีละข้อและเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เราทำความยุติธรรมตามพระคัมภีร์ข้อนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ให้เราอธิษฐาน พระบิดาบนสวรรค์ของเรา เรายกย่องพระองค์สำหรับช่วงเวลาอันแสนวิเศษนี้ที่พระองค์ประทานให้เราได้เห็นวันที่ดีเช่นนี้ เราขอขอบคุณเพราะพระองค์ทรงเป็นเกราะกำบังและเป็นโล่ของพวกเรา ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง พระเจ้าในขณะที่เรากำลังเข้าสู่คำพูดของคุณเราอธิษฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะปฏิบัติต่อพระวจนะของคุณต่อเราในนามของพระเยซู เราอยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอให้คุณสอนเราและทำลายสิ่งต่าง ๆ เพื่อเราในนามของพระเยซู ในที่สุดพ่ออย่าปล่อยให้คำนี้ต่อต้านเราแทนที่จะปล่อยให้เราได้รับการปลดปล่อยจากพลังแห่งบาปในนามของพระเยซู

ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า
ตามความเมตตาของพระองค์
ตามพระเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์
ลบล้างการละเมิดของฉัน ล้างฉันให้สะอาดจากความชั่วช้าของฉัน
และชำระฉันให้พ้นจากบาป เพราะฉันยอมรับการล่วงละเมิดของฉัน
และบาปของฉันอยู่ต่อหน้าฉันเสมอ ต่อพระองค์ คุณเท่านั้น ที่ฉันทำบาป
และได้กระทำความชั่วนี้ในสายพระเนตรของพระองค์
เพื่อท่านจะพบท่านได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ตรัส
และไร้ตำหนิเมื่อพระองค์ทรงพิพากษา ดูเถิด เราถูกนำออกมาด้วยความชั่วช้า
และในบาปแม่ของฉันตั้งครรภ์ฉัน ดูเถิด พระองค์ทรงปรารถนาความจริงภายใน
และในส่วนที่ซ่อนเร้น พระองค์จะทรงทำให้ข้าพเจ้ารู้จักปัญญา ชำระข้าพเจ้าด้วยต้นหุสบ และข้าพเจ้าจะสะอาด
ล้างฉันแล้วฉันจะขาวกว่าหิมะ ให้ฉันได้ยินความสุขและความยินดี
เพื่อว่ากระดูกที่หักแล้วจะเปรมปรีดิ์ ซ่อนพระพักตร์จากบาปของฉัน
และลบล้างความชั่วช้าทั้งหมดของฉัน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์
และทรงสร้างจิตวิญญาณที่แน่วแน่ขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ ขออย่าเหวี่ยงข้าพเจ้าให้ไปจากที่ประทับของพระองค์ และอย่าพรากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากข้าพเจ้า คืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์กลับคืนมา
และสนับสนุนฉันด้วยพระวิญญาณที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ แล้วเราจะสอนผู้ล่วงละเมิดทางของพระองค์
และคนบาปจะหันกลับมาหาคุณ ขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความผิดของการนองเลือด ข้าแต่พระเจ้า
พระเจ้าแห่งความรอดของฉัน
และลิ้นของข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดริมฝีปากของข้าพระองค์
และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ต้องการเครื่องบูชา มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะถวายให้
คุณไม่ยินดีกับเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชาของพระเจ้าคือวิญญาณที่ชอกช้ำ ใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิด—
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ จงทำดีในความโปรดปรานของพระองค์ต่อศิโยน
สร้างกำแพงเมืองเยรูซาเลม แล้วท่านจะพอใจกับเครื่องบูชาแห่งความชอบธรรม
ด้วยเครื่องเผาบูชาและเครื่องเผาบูชาทั้งหมด
แล้วพวกเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์


สดุดี 51 พูดถึงคนที่หมกมุ่นอยู่กับพิษของบาปเป็นเวลานาน คนที่ชีวิตและการดำรงอยู่ได้ถูกทำลายโดยอำนาจของบาป สดุดีนี้พูดถึงคนที่ปรารถนาความชอบธรรมในรูปแบบที่ดิบ คนที่ไม่เห็นว่าตนเองเป็นผู้มีค่าควรต่อพระพักตร์พระเจ้า สดุดีนี้สะท้อนชีวิตของใครบางคนที่ขอความเมตตาจากพระเจ้า

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ให้วิเคราะห์หนังสือสดุดีนี้ในข้อต่างๆ

ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า
ตามความเมตตาของพระองค์
ตามพระเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์
ลบล้างการละเมิดของฉัน ล้างฉันให้สะอาดจากความชั่วช้าของฉัน
และชำระฉันให้พ้นจากบาป

ข้อพระคัมภีร์สองสามข้อแรกนี้สะท้อนชีวิตของคนที่วิงวอนขอความเมตตา ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามพระกรุณาของพระองค์ ตามพระเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์ ความเมตตาของเจ้านายไม่สิ้นสุด หนังสือสดุดี 136 กล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงดีและความเมตตาของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ความเมตตาของเจ้านายไม่มีที่สิ้นสุด


ข้อที่สองแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถล้างบาปของเราผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ พระโลหิตของพระคริสต์ก็เพียงพอแล้วที่จะชำระล้างความชั่วช้า ข้อนี้ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดสามารถล้างบาปของมนุษย์ได้เว้นแต่พระเจ้า

เพราะฉันยอมรับการล่วงละเมิดของฉัน
และบาปของฉันอยู่ต่อหน้าฉันเสมอ ต่อพระองค์ คุณเท่านั้น ที่ฉันทำบาป
และได้กระทำความชั่วนี้ในสายพระเนตรของพระองค์
เพื่อท่านจะพบท่านได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ตรัส และปราศจากตำหนิเมื่อพระองค์ตัดสิน.

พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือสุภาษิต ผู้ซ่อนบาปจะพินาศ แต่ผู้ที่สารภาพและละทิ้งจะพบความเมตตา ขั้นตอนแรกสู่การได้รับการให้อภัยคือการยอมรับว่าคุณได้ทำบาป บาปของเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและต่อพระองค์ เราทุกคนทำบาป

พระเจ้านั้นยุติธรรมและยุติธรรม เขาไม่ลงโทษหรือตำหนิคนที่ไม่ทำอะไรเลย ที่เจ้าจะพบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าพูด และไม่มีที่ติเมื่อเจ้าตัดสิน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้
ดูเถิด เราถูกนำออกมาด้วยความชั่วช้า
และในบาปแม่ของฉันตั้งครรภ์ฉัน เห็นพระองค์ทรงปรารถนาความจริงภายในส่วนต่างๆ
และในที่ซ่อนเร้น ส่วนหนึ่ง พระองค์จะทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้รู้จักปัญญา

นี่คือการเน้นย้ำความจริงที่ว่าเรารับมรดกบาปจากพ่อแม่ของเรา เช่นเดียวกับที่โลกได้รับบาปจากอาดัมมนุษย์คนแรก แม้แต่ครรภ์ที่คลอดบุตรได้เก้าเดือนก็ยังปนเปื้อนและเต็มไปด้วยบาป หนังสือโรมกล่าวว่า for  ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า.

พระเจ้าพอพระทัยในความจริงแม้ในส่วนภายใน ซึ่งหมายความว่าความจริงใจของเราไม่ควรเป็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว เราควรจริงใจและเป็นจริงกับคำสารภาพของเราแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตาม

ชำระข้าพเจ้าด้วยต้นหุสบ และข้าพเจ้าจะสะอาด
ล้างฉันแล้วฉันจะขาวกว่าหิมะ ให้ฉันได้ยินความสุขและความยินดี
เพื่อว่ากระดูกที่หักแล้วจะเปรมปรีดิ์ ซ่อนพระพักตร์จากบาปของฉัน
และลบล้างความชั่วช้าทั้งหมดของฉัน

จนกว่าจะมีการชำระล้างก็ไม่มีการชำระล้าง ในขณะเดียวกัน hyssop หมายถึงโลหิตของพระเยซู ไม่มีสิ่งใดสามารถล้างบาปของเราได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซู ไม่มีสิ่งใดทำให้เราขาวกว่าหิมะได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซู

เมื่อเราถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระคริสต์ เราก็กลายเป็นสิ่งใหม่และสิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป พระพักตร์ของพระเจ้าจะซ่อนเร้นจากความบาปของเรา เมื่อพวกเขาได้รับการชำระล้างด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์

อย่าทอดทิ้งข้าพเจ้าให้ไปจากพระพักตร์พระองค์
และอย่าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากฉัน คืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์กลับคืนมา
และสนับสนุนฉันด้วยพระวิญญาณที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ แล้วเราจะสอนผู้ล่วงละเมิดทางของพระองค์ และคนบาปจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระองค์

เมื่อภาระของบาปมีมากเกินไปในชีวิตของมนุษย์ บุคคลนั้นจะถูกโยนทิ้งไป นี่เป็นเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าชอบธรรมเกินกว่าจะมองเห็นบาป ซาอูลเริ่มมีปัญหาเมื่อเขาทำบาป วิญญาณของพระเจ้าอยู่กับซาอูล แต่เมื่อบาปเข้ามา วิญญาณของเจ้านายก็ออกจากชีวิตของเขา และเขาถูกวิญญาณชั่วทรมาน

ชูฉันด้วยจิตวิญญาณที่เอื้อเฟื้อของคุณที่นี่หมายถึงสนับสนุนฉันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายสถิตอยู่ในตัวคุณ จะทำให้ร่างกายมรรตัยของคุณเร็วขึ้น ร่างกายของเราต้องเสริมกำลังด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความผิดของการนองเลือด ข้าแต่พระเจ้า
พระเจ้าแห่งความรอดของฉัน
และลิ้นของข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดริมฝีปากของข้าพระองค์
และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์

เมื่อเราถูกพลังแห่งบาปถ่วงน้ำหนัก ส่วนใหญ่สิ่งที่มารทำคือนำความรู้สึกผิดมาสู่ใจเรา ความผิดนี้จะหยุดเราไม่ให้ไล่ตามความรอดในพระเยซูคริสต์เพราะเรารู้สึกว่าบาปของเรามีมากเกินไปเกินกว่าที่พระเจ้าจะทรงให้อภัยได้

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูดาส อิสคาริโอท เขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไป และในท้ายที่สุด แทนที่จะแสวงหาการให้อภัย เขาได้ปลิดชีพตัวเอง


เพราะพระองค์ไม่ต้องการเครื่องบูชา มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะถวายให้
คุณไม่ยินดีกับเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชาของพระเจ้าคือวิญญาณที่ชอกช้ำ ใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิด—
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้

หมดยุคแล้วที่พระเจ้าพอพระทัยในการเผาบูชา เลือดของแกะผู้หรือวัวนั้นไม่มีค่าอีกต่อไป มีเลือดที่มีค่ายิ่งกว่าเลือดของแกะผู้หรือวัวผู้นั้นก็คือโลหิตของพระเยซู

พระคัมภีร์กล่าวว่าเครื่องบูชาของพระเจ้าเป็นวิญญาณที่แตกสลาย อกหักและสำนึกผิดที่พระเจ้าจะไม่ทรงดูหมิ่น หมายความว่า เมื่อเราทูลขอการอภัยจากพระเจ้า เราต้องมีใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่มีสติสัมปชัญญะต่อความชั่วที่ได้ทำไปแล้ว และการกลับใจอย่างแท้จริงต้องปฏิบัติตาม นี่คือการเสียสละที่พระเจ้าพอพระทัย จำไว้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปตาย แต่กลับใจโดยทางพระเยซูคริสต์

จงทำดีในความโปรดปรานของพระองค์ต่อศิโยน
สร้างกำแพงเมืองเยรูซาเลม แล้วท่านจะพอใจกับเครื่องบูชาแห่งความชอบธรรม
ด้วยเครื่องเผาบูชาและเครื่องเผาบูชาทั้งหมด
แล้วพวกเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์

นี่เป็นคำวิงวอนต่อพระเจ้าที่จะไม่ขัดขวางสิ่งดี ๆ ในชีวิตของเราเพราะความบาป มีหลายครั้งที่ความบาปหยุดการสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ สดุดีส่วนนี้วิงวอนขอให้พระเจ้าทำความดีตามพระทัยของพระองค์ต่อไซอัน

ชีวิตของคุณคือไซอัน การงานของคุณ การศึกษา การแต่งงาน ความสัมพันธ์ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณคือไซอัน เครื่องบูชาที่คุณจะถวายบนแท่นบูชาของพระเจ้าคือวันขอบคุณพระเจ้า
 
 
 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.