30 ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

0
22079
ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

เยเรมีย์ 29:11:
พระเยโฮวาห์ตรัสว่าเพราะเรารู้ความคิดซึ่งมีต่อเจ้าความคิดแห่งสันติสุขและไม่ใช่ความชั่วร้ายซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงการสิ้นสุด

วันนี้เรากำลังจะไปดูข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจคำหมายถึงการกระตุ้นจิตใจหรือความรู้สึกเชิงบวกของความตื่นเต้น พระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ เหล่านี้ ข้อพระคัมภีร์ ปลุกเร้าเราและเพิ่มความคาดหวังของเราในสิ่งที่ดีที่จะมา ตัวอย่างเช่นการพูดของพระคัมภีร์ในมาระโก 9:23 มันบอกเราว่าถ้าเราเชื่อได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับเขาที่เชื่อ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่าไม่มีข้อ จำกัด สำหรับศรัทธาของเรามันหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราตั้งค่าหัวใจของเราเพื่อให้บรรลุเราสามารถบรรลุมัน นี่เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้เห็น เช่นเดียวกันในมัทธิว 17:20 เราเห็นด้วยว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับเรา คุณเห็นพระคัมภีร์บรรจุ word ของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง

ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้จะเปิดตาของเราเพื่อดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับเราในชีวิต มันจะสนับสนุนเราและกระตุ้นให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต พระเยซูบอกว่ามันเป็นความจริงเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นความจริงดิบของคำของพระเจ้าที่มีความสามารถที่จะให้เราเป็นอิสระจากข้อ จำกัด ทั้งหมดของชีวิต ในขณะที่คุณศึกษาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้วันนี้ฉันต้องการให้คุณเชื่อทุกคำพูดของมันปล่อยให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณยิ่งใหญ่จำไว้ว่าพระวจนะทุกคำของพระเจ้าได้รับการสนับสนุนจากวิญญาณ คำอธิษฐานของฉันสำหรับคุณในวันนี้คือ: ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ข้อพระคัมภีร์

1. ฮีบรู 12: 1-2:
เหตุฉะนั้นเมื่อเราเห็นหมู่เมฆขนาดใหญ่พยานก็ให้เราละน้ำหนักทุกอย่างและบาปซึ่งอยู่ข้างเราก็ง่ายดายและให้เราวิ่งด้วยความเพียรแข่งที่ตั้งไว้ต่อหน้าเรา 12: 2 ถึงพระเยซูผู้ประพันธ์และเด็ดขาดจากศรัทธาของเรา; ผู้ซึ่งวางไว้ต่อหน้าเขานั้นก็ทนกางเขนได้ดูหมิ่นความละอายและถูกวางไว้ที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า


2. 1 โครินธ์ 15: 58:
เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเชื่อฟังปฏิบัติตามพระหัตถกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอไปเพราะท่านรู้ว่าการงานของท่านไม่ได้เปล่าประโยชน์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

3. โยชูวา 1: 7:
จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้อย่าหันจากมือขวาหรือมือขวาจากไปไหนเพื่อเจ้าจะไปไหนก็ดี

4. สดุดี 23: 1-6:
สดุดี 23: 1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ฉันจะไม่ต้องการ 23: 2 พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นอนในทุ่งหญ้าเขียวขจีพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปข้างน้ำนิ่ง 23: 3 พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของฉันพระองค์ทรงนำฉันไปในทางแห่งความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 23: 4 แท้จริงแล้วแม้ว่าฉันจะเดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายฉันก็จะไม่กลัวความชั่วร้ายเพราะคุณอยู่กับฉัน ไม้เท้าของคุณและไม้เท้าของคุณพวกเขาปลอบโยนฉัน 23: 5 เจ้าเตรียมโต๊ะต่อหน้าข้าต่อหน้าศัตรูของข้าเจ้าเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมัน ถ้วยของฉันไหลล้น 23: 6 แน่นอนความดีงามและความเมตตาจะติดตามฉันไปตลอดชีวิตของฉันและฉันจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์

5. เฉลยธรรมบัญญัติ 31: 6:
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นผู้ที่ไปกับท่าน เขาจะไม่ล้มเหลวหรือละทิ้งเจ้า

6. โรม 1:17:
เพราะในนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าได้เปิดเผยจากความเชื่อไปสู่ความเชื่อตามที่เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ

7. ยากอบ 1: 2-4:
พี่น้องทั้งหลายจงนับความชื่นชมยินดีเมื่อท่านตกอยู่ในการทดลองต่าง ๆ 1: 3 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าความพยายามของคุณนั้นมีความอดทน 1: 4 แต่ขอให้ความอดทนมีผลงานอันสมบูรณ์ของเธอเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ไม่ต้องการสิ่งใดเลย

8. 1 เปโตร 2: 9-11:
แต่พวกท่านเป็นรุ่นที่ได้รับเลือกฐานะปุโรหิตแห่งชาติอันศักดิ์สิทธิ์ชนชาติที่แปลกประหลาด เพื่อเจ้าจะได้สำแดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่ทรงเรียกเจ้าให้ออกจากความมืดไปสู่ความสว่างอันน่าอัศจรรย์ของเขา 2:10 ซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นชนชาติ แต่บัดนี้เป็นชนชาติของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ได้รับความเมตตา แต่เดี๋ยวนี้ ได้รับความเมตตา 2:11 ที่รักอย่างสุดซึ้งฉันขอร้องให้คุณเป็นคนแปลกหน้าและผู้แสวงบุญจงงดเว้นจากความต้องการทางเนื้อหนังที่ทำสงครามกับจิตวิญญาณ

9. ฮีบรู 10: 19-23:
เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซู 10:20 ด้วยวิธีการใหม่และมีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์โดยผ่านม่านซึ่งกล่าวได้ว่าเนื้อของเขา 10:21 และมีมหาปุโรหิตในพระนิเวศของพระเจ้า 10:22 ขอให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่โดยให้ใจเราประพรมจากมโนธรรมชั่วและร่างกายของเราล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ 10:23 ขอให้เรายึดมั่นในศรัทธาของเราอย่างมั่นคงโดยไม่ลังเล (เพราะเขาซื่อสัตย์ที่สัญญาไว้)

10. 1 จอห์น 3: 1-3:
ดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นโลกจึงไม่รู้จักเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ 3: 2 ท่านที่รักบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วและยังไม่ปรากฏว่าเราควรเป็นอะไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะปรากฏเราก็จะเป็นเหมือนเขา เพราะเราจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็น 3: 3 และทุกคนที่มีความหวังในตัวเขาจะชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างบริสุทธิ์

11. 1 จอห์น 3:22:
และสิ่งใดก็ตามที่เราขอร้องให้เราได้รับจากพระองค์เพราะเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์และกระทำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

12. มาร์ค 9:23:
พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ้าเจ้าเชื่อได้ใครก็เชื่อได้ทุกสิ่งเป็นไปได้"

13. แมทธิว 21:22:
และทุกสิ่งทุกสิ่งที่คุณจะขอด้วยการอธิษฐานเชื่อว่าคุณจะได้รับ

14. หมายเลข 23:23:
ไม่มีการถือลางต่อต้านยาโคบแน่นอนไม่มีการทำนายต่อต้านอิสราเอลตามเวลานี้ยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่า `พระเจ้าจะทรงกระทำอะไร '

15. เอเฟซัส 3: 17-21:
เพื่อพระคริสต์จะสถิตอยู่ในใจของคุณโดยความเชื่อ เพื่อว่าท่านจะหยั่งรากและหยั่งรากด้วยความรัก 3:18 จะสามารถเข้าใจวิสุทธิชนทั้งปวงว่าอะไรคือความกว้างความยาวความลึกและความสูง 3:19 และเพื่อรู้ความรักของพระคริสต์ซึ่งผ่านความรู้เพื่อท่านจะได้รับความบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้า 3:20 บัดนี้ผู้ที่สามารถทำได้อย่างเหลือล้นเกินกว่าทุกสิ่งที่เราขอหรือคิดตามฤทธิ์เดชแห่งเรา 3:21 ขอให้พระองค์มีสง่าราศีในคริสตจักรโดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกยุคโลก . สาธุ

16. ฟิลิปปอย 3: 7-9:
แต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ฉันผู้ที่ฉันนับการสูญเสียเพื่อพระคริสต์ 3: 8 แท้จริงแล้วฉันก็นับทุกสิ่งยกเว้นการสูญเสียเพราะความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน: สำหรับผู้ที่ฉันได้สูญเสียทุกสิ่งและนับพวกเขา แต่เป็นมูลเพื่อฉันจะได้ชนะพระคริสต์ 3 : 9 และพบในตัวเขาไม่ได้มีความชอบธรรมของตัวเองซึ่งเป็นของกฎหมาย แต่สิ่งที่ผ่านศรัทธาของพระคริสต์ความชอบธรรมซึ่งเป็นของพระเจ้าโดยความเชื่อ:

17. 1 โครินธ์ 16: 13:
จงยืนหยัดในศรัทธาจงละทิ้งคุณเหมือนผู้ชายจงเข้มแข็งเถิด

18. 2 โครินธ์ 4: 16-18:
ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ย่อท้อ แต่ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรม แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน 4:17 เพราะความทุกข์ลำบากเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราซึ่งมีผลต่อเรามากเพียงใดเราก็มีน้ำหนักแห่งรัศมีภาพมากยิ่งกว่าและนิรันดร์ 4:18 ขณะที่เราไม่มองสิ่งที่มองเห็น แต่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นเป็นเรื่องชั่วคราว แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นนิรันดร์

19. การคร่ำครวญ 3: 22-23:
เป็นความเมตตาของพระเยโฮวาห์ที่เราไม่ถูกเผาผลาญเพราะความเมตตาของพระองค์ไม่ล้มเหลว 3:23 เป็นของใหม่ทุกเช้าความสัตย์ซื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่

20. 1 โครินธ์ 13: 12:
สำหรับตอนนี้เราเห็นผ่านแก้วมืด แต่แล้วตัวต่อตัว: ตอนนี้ฉันรู้ในบางส่วน; แต่ฉันจะรู้ได้อย่างไร

21. โรม 8:38:
สำหรับข้าพเจ้าเชื่อว่าการตายของค่าหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรืออาณาเขตหรืออำนาจหรือสิ่งในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมา

22. โรม 15:13:
ตอนนี้พระเจ้าแห่งความหวังจะเติมคุณด้วยความปีติยินดีและสันติสุขในการเชื่อเพื่อเจ้าจะได้มีความหวังมากด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

23. โรม 8:31:
ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้ามีไว้สำหรับเราใครจะเป็นฝ่ายต่อต้านเรา?

24. โรม 8:28:
และเรารู้ว่าทุกสิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันดีแก่ผู้ที่รักพระเจ้าให้กับพวกเขาที่กำลังเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

25. โรม 8:1:
ดังนั้นจึงไม่มีการกล่าวโทษผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ได้ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ

26. จอห์น 15:13:
ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ชายคนหนึ่งสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน

27. อิสยาห์ 40: 28-31:
เจ้าไม่รู้หรือ เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระเยโฮวาห์ผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่หวั่นไหวและไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่มีการค้นหาความเข้าใจของเขา 40:29 พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจแก่ลม และสำหรับผู้ที่ไม่มีกำลังเขาก็เพิ่มพละกำลัง 40:30 แม้เด็ก ๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและคนหนุ่มก็จะล้มลงอย่างสิ้นเชิง 40:31 แต่ผู้ที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะทรงเสริมกำลังของเขาอีก เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย และพวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

28. สุภาษิต 17:17:
เพื่อนรักตลอดเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อทุกข์ยาก

29. เพลงสดุดี 34: 8:
ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข

30. เพลงสดุดี 27: 4:
สิ่งหนึ่งที่ฉันปรารถนาจากพระเจ้าคือฉันจะแสวงหา เพื่อข้าพเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อดูความงามของพระเยโฮวาห์และเพื่อไต่สวนในพระวิหารของเขา

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้30 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับครอบครัว
บทความต่อไป30 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับมิตรภาพ
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.