20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสุข

เนหะมีย์ 8:10:
10 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ไปเถิดไปรับประทานอาหารและดื่มน้ำองุ่นแล้วส่งส่วนที่ไม่มีสิ่งเตรียมไว้ให้เขาเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา: อย่าเสียใจเลย เพราะความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่าน

พื้นที่ ความปิติยินดี ของพระเจ้าประทานกำลัง ปีติเป็นผลของวิญญาณ ข้อพระคัมภีร์ 20 อันดับแรกของวันนี้เกี่ยวกับความสุขจะให้กำลังใจคุณเมื่อคุณผ่านความท้าทายในชีวิต เมื่อคุณมีความสุขในชีวิตคุณจะไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ภายนอก ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในใจคุณคือการรักษาโรคซึมเศร้า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงแผ่ความสุขและความยินดีของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราและโดยทางเรา เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสุขในวันนี้ฉันเห็นว่าคุณได้รับวิญญาณแห่งความสุขในนามของพระเยซู ดีใจฉันพูดอีกครั้งด้วยความชื่นชมยินดี

20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสุข

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1. 1 เธสะโลนิกา 5: 16-18:
16 ชื่นชมยินดีตลอดไป 17 อธิษฐานโดยไม่หยุด 18 จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย


2. เศฟันยาห์ 3:17:
17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านทรงสถิตท่ามกลางท่าน เขาจะช่วยให้รอดเขาจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี เขาจะพักผ่อนในความรักของเขาเขาจะดีใจมากกว่าคุณด้วยการร้องเพลง

3. ฟิลิปปอย 4: 4:
4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งว่าเปรมปรีดิ์

4. โรม 12:12:
12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง ผู้ป่วยในความยากลำบาก; ดำเนินการอธิษฐานทันที

5. บทเพลงสรรเสริญ 94:19:
19 ในความคิดมากมายของฉันที่อยู่ภายในตัวเราความสบายใจของเจ้าทำให้จิตใจของเรายินดี

6. บทเพลงสรรเสริญ 118:24:
24 วันนี้เป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้า + ทรงสร้าง เราจะดีใจและยินดีในมัน

7. Habakkuk 3: 17-18:
17 แม้ว่าต้นมะเดื่อจะไม่บานและจะไม่เกิดผลในเถา แรงงานของต้นมะกอกเทศจะล้มเหลวและทุ่งนาจะไม่มีอาหาร ฝูงแกะจะถูกตัดขาดจากคอกและไม่มีฝูงวัวในคอก 18 แต่เราจะเปรมปรีดิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันจะปีติในพระเจ้าแห่งความรอดของฉัน

8. บทเพลงสรรเสริญ 16:11:
11 พระองค์จะทรงแสดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ในเมื่อเจ้ามีความบริบูรณ์ด้วยความยินดี ที่มือขวาของเจ้ามีความสุขตลอดไป

9. 1 เปโตร 1: 8-9:
8 ที่ไม่ได้เห็นเจ้ารัก ถึงแม้ตอนนี้ท่านยังไม่เห็นเขา แต่เชื่ออยู่ท่านก็เปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถพูดได้และเต็มไปด้วยรัศมีภาพ: 9 ได้รับจุดจบของความเชื่อ

10. อิสยาห์ 61:10:
10 ฉันจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากวิญญาณของฉันจะยินดีในพระเจ้าของฉัน; เพราะเขาได้แต่งตัวฉันด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดเขาได้คลุมฉันด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครื่องประดับและเจ้าสาวก็ประดับตัวเธอด้วยเพชรพลอย

11. จอห์น 16:24:
24 บัดนี้เจ้าไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงถามแล้วเจ้าจะได้รับเพื่อความสุขของเจ้าจะเต็มเปี่ยม

12. 2 โครินธ์ 9: 7:
7 ทุกคนตามที่เขาตั้งใจไว้ในใจของเขา ไม่เสียใจหรือจำเป็น: สำหรับพระเจ้ารักผู้ให้ร่าเริง

13. 2 โครินธ์ 12: 10:
10 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขในความทุพพลภาพตำหนิในความจำเป็นการกดขี่ข่มเหงในความทุกข์เพราะพระคริสต์เพราะเมื่อฉันอ่อนแอฉันก็เข้มแข็ง

14. สุภาษิต 15:23:
23 มนุษย์มีความชื่นชมยินดีโดยคำตอบจากปากของเขาและคำพูดที่พอจะอยู่ได้นานเท่าไร

15. บทเพลงสรรเสริญ 32:7:
7 เจ้าเป็นที่ซ่อนของข้า พระองค์จะทรงป้องกันข้าพระองค์จากความลำบาก เจ้าจะล้อมข้าไว้ด้วยเพลงช่วยกู้ เซลาห์

16. โรม 12:15:
15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้

17. โรม 15:32:
32 เพื่อฉันจะได้มาหาพวกเจ้าด้วยความปีติยินดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าและขอให้พวกเจ้าสดชื่นด้วย

18. บทเพลงสรรเสริญ 119:111:
111 ประจักษ์พยานของเจ้าได้ยึดถือเป็นมรดกสืบไปเป็นนิตย์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความชื่นชมยินดีในใจของฉัน

19. กาลาเทีย 5: 22-23:
22 แต่ผลของพระวิญญาณคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดกลั้นยืนยาวความสุภาพความดีความศรัทธา 23 ความสุภาพอ่อนน้อมความพอประมาณ: เช่นนี้ไม่มีกฎหมาย

20. บทเพลงสรรเสริญ 149:4:
4 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในประชาชนของพระองค์พระองค์จะทรงประดับคนที่ถ่อมใจด้วยความรอด

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้20 คะแนนอธิษฐานเพื่อความคิดเหนือธรรมชาติ
บทความต่อไป20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระคุณ
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.