การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันสำหรับวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2018

การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันของเราสำหรับวันนี้มาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 29: 1-36,2 พงศาวดาร 30: 1-27, 2 พงศาวดาร 31: 1 อ่านแล้วมีความสุข

2 พงศาวดาร 29: 1-36:

1 เฮเซคียาห์เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มยี่สิบเก้าปี และมารดาของเขาชื่ออาบียาห์บุตรสาวของเศคาริยาห์ 2 และเขาทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าตามที่ดาวิดบิดาของเขาทำไว้ 3 ในปีแรกแห่งการครองราชย์ของพระองค์ในเดือนแรกเปิดประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าและทำการซ่อมแซม 4 พระองค์จึงนำพวกปุโรหิตและคนเลวีมารวมกันที่ถนนตะวันออก 5 และพูดกับเขาทั้งหลายว่า "ท่านชาวเลวีเอ๋ยขอฟังเราชำระตัวให้บริสุทธิ์และชำระพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านแล้วถือไว้ สิ่งโสโครกออกมาจากที่บริสุทธิ์ 6 เพราะบรรพบุรุษของเราล่วงละเมิดและกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราและได้ทอดทิ้งเขาเสียแล้วหันหน้าของเขาเสียให้พ้นจากที่อาศัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า 7 เขาทั้งหลายได้ปิดประตูมุขและปิดประทีปและไม่เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล 8 ดังนั้นพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงมอบเขาไว้ให้เดือดร้อนเพื่อความตกตะลึงและการเย้ยหยันดังที่เจ้าเห็นด้วยตาของเจ้า 9 เพราะดูเถิดบรรพบุรุษของเราล้มลงด้วยดาบทั้งบุตรชายบุตรสาวและภรรยาของเราก็ตกไปเป็นเชลย 10 บัดนี้ในใจของเราคือทำพันธสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อพระพิโรธอันดุเดือดของเขาจะหันเหไปจากเรา 11 บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยเลยเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านให้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาเพื่อปรนนิบัติพระองค์และเพื่อท่านจะปรนนิบัติพระองค์และทรงเผาเครื่องหอม 12 แล้วคนเลวีก็ลุกขึ้นมาฮาทบุตรชายอามาสัยและโยเอลบุตรชายอาซาริยาห์จากบุตรชายของโคฮาทและจากลูกหลานของเมรารีคือคีชบุตรชายอับดีและอาซาริยาห์บุตรชายเยฮาเลล ; โยอาห์บุตรชายศิมมาห์และเอเดนบุตรชายโยอาห์ 13 จากคนเอลีซาฟาน ชิมรีและเยอีเอลและจากลูกหลานของอาสาฟ เศคาริยาห์และมัทธานิยาห์ 14 จากบุตรชายของเฮมาน เยฮีเอลและชิเมอีและบุตรชายของเยดูธูน เชไมอาห์และอุสซีเอล 15 พวกเขารวบรวมพี่น้องของพวกเขาและชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วมาตามพระบัญชาของกษัตริย์ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อชำระพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 16 และพวกปุโรหิตก็เข้าไปในส่วนในของพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อชำระให้สะอาดและนำสิ่งสกปรกที่เขาพบในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาในลานพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคนเลวีก็เอาไปส่งไปที่ลำธารขิดโรน 17 พวกเขาเริ่มในวันแรกของเดือนแรกเพื่อชำระให้บริสุทธิ์และในวันที่แปดของเดือนพวกเขามาที่ระเบียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจึงชำระพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแปดวัน และในวันที่สิบหกของเดือนแรกเขาก็สิ้นสุดลง 18 แล้วพวกเขาก็เข้าไปหากษัตริย์เฮเซคียาห์และตรัสว่า "เราได้ชำระวงศ์วานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดแล้วและแท่นบูชาแห่งเครื่องเผาบูชาพร้อมกับเครื่องใช้ทุกอย่างบนโต๊ะและภาชนะปรุงด้วยเครื่องดื่มบูชาทั้งหมดด้วย 19 ยิ่งกว่านั้นอีกภาชนะทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์อาหัสในรัชกาลของพระองค์ทรงทิ้งเสียในการละเมิดของเรานั้นเราได้เตรียมและชำระให้บริสุทธิ์แล้วและดูเถิดเขาทั้งหลายก็อยู่ต่อหน้าแท่นบูชาของพระเจ้า 20 แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ก็ทรงลุกขึ้น แต่เช้าและรวบรวมบรรดาผู้ปกครองของเมืองแล้วก็ขึ้นไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 21 เขานำวัวเจ็ดตัวแกะผู้เจ็ดตัวลูกแกะเจ็ดตัวและแพะผู้เจ็ดตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อราชอาณาจักรและสำหรับสถานบริสุทธิ์และยูดาห์ และเขาบัญชาปุโรหิตบุตรชายของอาโรนให้นำสิ่งเหล่านี้มาบนแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า + 22 ดังนั้นพวกเขาจึงฆ่าวัวและปุโรหิตก็รับเลือดและพรมบนแท่นเช่นเดียวกันเมื่อเขาฆ่าแกะแกะนั้นเขาก็เอาเลือดประพรมบนแท่นเขาก็ฆ่าลูกแกะและประพรมเลือดด้วย แท่นบูชา 23 และเขานำแพะผู้ออกมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปต่อพระพักตร์กษัตริย์และชุมนุมชน และพวกเขาวางมือบนพวกเขา: 24 และพวกปุโรหิตก็ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็คืนดีกันกับเลือดของพวกเขาบนแท่นบูชาเพื่อทำการลบมลทินบาปให้อิสราเอลทั้งปวงเพราะกษัตริย์ทรงบัญชาให้ทำเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป อิสราเอลทั้งหมด 25 และพระองค์ทรงตั้งคนเลวีไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยฉาบฉาบด้วยพิณใหญ่พิณเขาคู่ตามคำสั่งของดาวิดและของกาดผู้ทำนายของกษัตริย์และนาธันผู้พยากรณ์เพราะเป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ผู้เผยพระวจนะของเขา 26 และคนเลวีก็ยืนอยู่พร้อมกับเครื่องดนตรีของดาวิดและพวกปุโรหิตก็เป่าแตร 27 และเฮเซคียาห์ทรงบัญชาให้ถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่น เมื่อเครื่องเผาบูชาเริ่มขึ้นแล้วเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เริ่มต้นด้วยเสียงแตรและเครื่องดนตรีที่ดาวิดทรงแต่งตั้งจากกษัตริย์แห่งอิสราเอล 28 และชุมนุมชนทั้งหมดก็กราบลงนมัสการและนักร้องก็เป่าแตรฟังและทั้งหมดนี้ก็ดำเนินอยู่ต่อไปจนถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ 29 และเมื่อเขาถวายเครื่องบูชาเสร็จแล้วกษัตริย์และคนทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็กราบลงนมัสการ 30 ยิ่งกว่านั้นเฮเซคียาห์กษัตริย์และพวกเจ้านายก็บัญชาคนเลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยถ้อยคำของดาวิดและของอาสาฟผู้ทำนาย และพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญด้วยความดีใจและก้มศีรษะและนมัสการ 31 เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า "เจ้าทั้งหลายได้อุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจงเข้าใกล้แล้วนำเครื่องสัตวบูชาและของกำนัลเป็นของถวายแด่พระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า และชุมนุมชนก็นำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องสัตวบูชามาถวาย และคนที่เป็นใจถวายเครื่องเผาบูชาฟรี 32 จำนวนเครื่องเผาบูชาซึ่งชุมนุมชนนำมาคือวัวผู้เจ็ดสิบสิบตัวแกะผู้หนึ่งร้อยและลูกแกะสองร้อยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า + 33 สิ่งที่ถวายนั้นคือวัวหกร้อยตัวและแกะสามพันตัว 34 แต่พวกปุโรหิตก็น้อยเกินไปจนไม่สามารถถลุงเครื่องเผาบูชาทั้งหมดได้เพราะเหตุนี้คนเลวีพี่น้องของเขาจึงช่วยพวกเขาจนงานเสร็จสิ้นและจนกว่าปุโรหิตคนอื่นจะชำระตนให้บริสุทธิ์เพราะคนเลวีนั้นซื่อตรงกว่า หัวใจที่จะชำระตนให้บริสุทธิ์กว่าปุโรหิต 35 และเครื่องเผาบูชามีจำนวนมากมายด้วยไขมันของสันติบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กับเครื่องเผาบูชา ดังนั้นการปรนนิบัติในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นไปตามลำดับ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 พงศาวดาร 30: 1-27:


1 เฮเซคียาห์ส่งคนอิสราเอลและยูดาห์ทั้งปวงและเขียนจดหมายไปถึงเอฟราอิมและมนัสเสห์เพื่อให้เขามาที่บ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม 2 เพราะกษัตริย์ทรงรับฟังความคิดเห็นเจ้านายของพระองค์และชุมนุมชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มเพื่อถือปัสกาในเดือนที่สอง 3 เพราะเขาไม่สามารถเก็บได้ในเวลานั้นเพราะปุโรหิตไม่ชำระตนให้บริสุทธิ์เพียงพอแล้วประชาชนก็ไม่ชุมนุมกันที่เยรูซาเล็ม 4 สิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และชุมนุมชนทั้งหมด 5 ดังนั้นพวกเขาจึงได้ประกาศกฤษฎีกาให้ประกาศทั่วอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาถึงเมืองดานเพื่อให้เขาถือเทศกาลปัสกาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่เยรูซาเล็มเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งนี้นานนัก เรียงตามที่เขียน 6 ดังนั้นเสาก็ไปพร้อมกับจดหมายจากกษัตริย์และเจ้านายของพระองค์ทั่วอิสราเอลและยูดาห์ตามพระบัญชาของกษัตริย์ว่า "ท่านคนอิสราเอลเอ๋ยหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลอีกครั้ง และเขาจะกลับไปยังชนชาติที่เหลืออยู่ของเจ้าผู้ซึ่งรอดพ้นจากมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย 7 และเจ้าอย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้าและเป็นเหมือนพี่น้องของเจ้าผู้ซึ่งได้ละเมิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งได้มอบเขาไว้แก่การรกร้างตามที่เจ้าเห็น 8 อย่าทำตัวให้แข็งกระด้างเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า แต่จงยอมอยู่ใต้การปกครองของตนและเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของเขาซึ่งเขาได้ชำระให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิตย์และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเพื่อความพิโรธอันดุเดือดของเขา . 9 เพราะถ้าเจ้ากลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องของคุณและลูกหลานของคุณจะพบความเมตตาต่อหน้าพวกเขาที่นำพวกเขาไปเป็นเชลยเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาสู่ดินแดนนี้อีกครั้งเพราะพระเจ้าของคุณทรงเมตตาและเมตตา หน้าเขาจากคุณถ้าคุณกลับมาหาเขา 10 ดังนั้นเสาก็ผ่านไปจากเมืองหนึ่งถึงอีกเมืองหนึ่งผ่านประเทศเอฟราอิมและมนัสเสห์ถึงเศบูลุน แต่พวกเขาหัวเราะเยาะและดูหมิ่นและเยาะเย้ย 11 อย่างไรก็ตามอาเชอร์มนัสเสห์และเศบูลุนต่างก็ถ่อมตนและมายังกรุงเยรูซาเล็ม 12 ด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในยูดาห์ก็ประทานใจเดียวเพื่อทำตามพระบัญชาของกษัตริย์และของเจ้านายตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า 13 และมีคนมากมายในกรุงเยรูซาเล็มประชุมกันเพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนที่สองเป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่มาก 14 และเขาทั้งหลายก็ลุกขึ้นยกแท่นบูชาซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและแท่นบูชาทั้งสิ้นสำหรับเครื่องเผาบูชาก็นำไปทิ้งและโยนพวกเขาลงในลำธารขิดโรน 15 แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนที่สองพวกปุโรหิตและคนเลวีก็ต้องอับอายขายหน้าและชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วนำเครื่องเผาบูชามาในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 16 และพวกเขายืนอยู่ตามที่ของตนตามพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าปุโรหิตก็เอาเลือดประพรมซึ่งเขารับมาจากมือของคนเลวี 17 เพราะมีคนมากมายในชุมนุมชนที่ไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์ดังนั้นคนเลวีจึงต้องรับผิดชอบในการฆ่าแกะปัสกาสำหรับทุกคนที่ไม่สะอาดเพื่อชำระให้บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะประชาชนเป็นอันมากทั้งเอฟราอิมและมนัสเสห์อิสสาคาร์และเศบูลุนหลายคนยังไม่ได้ชำระตนเอง แต่พวกเขาก็กินปัสกาเป็นอย่างอื่นนอกจากที่เขียนไว้แล้ว แต่เฮเซคียาห์อธิษฐานเผื่อพวกเขาว่า "ท่านผู้อภัยทุกคน 19 ที่เตรียมใจของตนในการแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านถึงแม้เขาจะไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ตามสถานบริสุทธิ์" 20 และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเฮเซคียาห์และทรงรักษาประชาชนให้หาย 21 และคนอิสราเอลที่อยู่ ณ เยรูซาเล็มได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความยินดียิ่งและคนเลวีและปุโรหิตก็สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันร้องเพลงเสียงดังถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 22 เฮเซคียาห์ตรัสอย่างสะดวกใจแก่คนเลวีทุกคนผู้สอนความรู้อันดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเขากินตลอดเทศกาลเจ็ดวันถวายเครื่องสันติบูชาและสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 23 แล้วชุมนุมชนทั้งสิ้นก็ตกลงกันที่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวันเขาทั้งหลายก็มีความยินดีอีกเจ็ดวัน 24 เพราะเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงประทานวัวผู้หนึ่งพันตัวและแกะเจ็ดพันตัวแก่ชุมนุมชน และพวกเจ้านายได้มอบวัวผู้หนึ่งพันตัวและแกะหนึ่งหมื่นตัวแก่ชุมนุมชนและปุโรหิตเป็นจำนวนมากก็ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ 25 ชุมนุมชนยูดาห์ทั้งหมดกับปุโรหิตและคนเลวีและชุมนุมชนทั้งสิ้นซึ่งออกมาจากอิสราเอลและคนต่างด้าวที่ออกมาจากแผ่นดินอิสราเอลและผู้อาศัยอยู่ในยูดาห์เปรมปรีดิ์ 26 ดังนั้นในกรุงเยรูซาเล็มก็มีความยินดีอย่างยิ่งเพราะตั้งแต่สมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่มีในกรุงเยรูซาเล็มเลย

2 พงศาวดาร 31: 1:

1 เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จบลงคนอิสราเอลทั้งปวงที่เคยอยู่ก็ออกไปที่หัวเมืองยูดาห์และทุบรูปเคารพเป็นชิ้น ๆ และโค่นต้นไม้ลงและโยนปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาจากยูดาห์และเบนยามินทั้งหมด ในเอฟราอิมและมนัสเสห์ด้วยจนทำลายหมดสิ้นทั้งสิ้น ชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็กลับไปยังบ้านเมืองของตนทุกคน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.