การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันนี้ 22 ตุลาคม 2018

0
3414

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราวันนี้มาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 7: 1-22 และ 2 พงศาวดาร 8: 1-18 เมื่อคุณอ่านในฐานะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำทางคุณให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไร ยังคงมีความสุข

อ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันนี้

ฮิตฮิต Chronicles:-ฮิตฮิต
1 เมื่อซาโลมอนสิ้นสุดการอธิษฐานแล้วไฟก็ลงมาจากสวรรค์และเผาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชา และสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยพระนิเวศ 2 และปุโรหิตไม่สามารถเข้าไปในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพราะสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้า + ได้เต็มบ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้า 3 เมื่อชนชาติอิสราเอลทั้งปวงเห็นว่าไฟตกลงมาอย่างไรและสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่บ้านเขาก็ก้มหน้าของเขาลงถึงดินบนทางเท้านมัสการและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า + ว่า ดี; เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 4 จากนั้นกษัตริย์และประชาชนทั้งปวงได้ถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้า 5 กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นวัวสองหมื่นสองพันตัวและแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัวดังนั้นกษัตริย์และประชาชนทั้งปวงจึงได้อุทิศถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้า 6 และบรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งคนเลวีก็ใช้เครื่องดนตรีของพระเยโฮวาห์ซึ่งดาวิดกษัตริย์ทรงกระทำเพื่อสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์เมื่อดาวิดชมเชยการปรนนิบัติของเขา และบรรดาปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขาและอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนอยู่ 7 นอกจากนี้ซาโลมอนยังทรงชำระถวายศาลที่อยู่หน้าพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะเขาถวายเครื่องเผาบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชาเพราะที่นั่นแท่นบูชาซึ่งซาโลมอนทรงสร้างนั้นไม่สามารถรับเครื่องเผาบูชาได้ กับธัญญบูชาและไขมัน 8 ในเวลาเดียวกันซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่เจ็ดวันและอิสราเอลทั้งปวงอยู่กับเขาชุมนุมชนเป็นอันมากนับตั้งแต่เข้ามาในฮามัทจนถึงแม่น้ำอียิปต์ 9 ในวันที่แปดเขาก็มีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาทั้งหลายได้ถวายแท่นบูชาเจ็ดวันและงานเลี้ยงเจ็ดวัน 10 ในวันที่ยี่สิบสามของเดือนที่เจ็ดพระองค์ทรงส่งประชาชนไปยังเต็นท์ของเขาด้วยความยินดีและชื่นบานด้วยใจเพราะเห็นแก่ความดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงแก่ดาวิดและแก่ซาโลมอนและแก่ชนชาติอิสราเอล 11 ดังนี้แหละซาโลมอนจึงสำเร็จพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและราชวงศ์ของกษัตริย์และบรรดาสิ่งที่เข้ามาในใจของซาโลมอนเพื่อทำในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในบ้านของเขาเอง 12 และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนในเวลากลางคืนและตรัสกับเขาว่า "เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วและได้เลือกสถานที่นี้สำหรับเราให้เป็นนิเวศแห่งเครื่องสัตวบูชา 13 ถ้าข้าปิดสวรรค์ไม่มีฝนหรือถ้าเราสั่งตั๊กแตนให้กินที่ดินหรือถ้าเราส่งโรคระบาดท่ามกลางประชาชนของเรา 14 ถ้าชนชาติของเราซึ่งเรียกตามนามของเราจะต้องถ่อมใจลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขา เมื่อนั้นฉันจะได้ยินจากสวรรค์และจะให้อภัยบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา 15 บัดนี้ตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งอยู่ในสถานที่นี้ 16 เพราะบัดนี้เราได้เลือกสรรและกระทำให้นิเวศนี้เป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดกาลตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป 17 ส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดำเนินอยู่และกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินของเรา 18 จากนั้นเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเจ้าตามที่เราได้ทำพันธสัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าไว้ว่า `อย่าให้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองในอิสราเอล ' 19 แต่ถ้าเจ้าหันเหไปละทิ้งกฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเจ้าและจะไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น 20 แล้วเราจะถอนรากเขาขึ้นจากดินแดนของเราซึ่งเราให้แก่เขา และนิเวศนี้ซึ่งเราชำระให้บริสุทธิ์เพื่อนามของเราเราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเราและจะกระทำให้เป็นคำภาษิตและคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวง 21 และบ้านนี้ซึ่งสูงจะเป็นที่น่าประหลาดใจแก่ทุกคนที่ผ่านไป เพื่อเขาจะพูดว่า "ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้และต่อราชวงศ์นี้"

2 พงศาวดาร 8: 1-18:
1 อยู่มาเมื่อสิ้นยี่สิบปีซึ่งซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า + และบ้านของเขาเอง 2 เมืองที่ซึ่งหุรามได้คืนให้แก่ซาโลมอนนั้นซาโลมอนทรงสร้างพวกเขาและทำให้ชนชาติอิสราเอล อาศัยอยู่ที่นั่น 3 และซาโลมอนเสด็จไปที่ฮามัทโศบาห์และต่อสู้กับมัน 4 และพระองค์ทรงสร้าง Tadmor ในถิ่นทุรกันดารและเมืองเก็บทั้งหมดซึ่งเขาสร้างขึ้นในฮามัท 5 พระองค์ทรงสร้างเบ ธ โฮโรนบนและเบ ธ โฮโรนผู้เป็นเมืองที่มีป้อมล้อมด้วยกำแพงประตูและดาน 6 บาอาลัทและหัวเมืองเก็บผลทั้งสิ้นซึ่งซาโลมอนมีหัวเมืองรถรบและหัวเมืองแห่งทหารม้าและราชอาณาจักรทั้งสิ้นซึ่งโซโลมอนปรารถนาจะสร้างในเยรูซาเล็มและในเลบานอนและทั่วแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ 7 สำหรับประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่จากคนฮิตไทต์คนอาโมไรต์คนเปริสซีคนฮีไวต์และคนเยบุสซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอล 8 แต่เป็นลูกของพวกเขาที่ถูกทิ้งไว้ในแผ่นดิน ซึ่งคนอิสราเอลมิได้บริโภคเขาก็ถวายส่วยไปจนถึงทุกวันนี้ 9 แต่ซาโลมอนแห่งอิสราเอลได้กระทำให้คนใช้ของเขาทำงานไม่ได้ แต่เขาทั้งหลายเป็นทหารสงครามและเป็นนายทหารสูงสุดและเป็นนายทหารรักษารถม้าและพลม้าของเขา 10 ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์ซาโลมอนมีสองร้อยห้าสิบคนเป็นผู้ปกครองประชาชน 11 แล้วซาโลมอนทรงนำธิดาของฟาโรห์ขึ้นมาจากเมืองดาวิดถึงบ้านซึ่งพระองค์สร้างไว้ให้เธอเพราะพระองค์ตรัสว่า "ภรรยาของเราจะไม่อาศัยอยู่ในบ้านของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลเพราะสถานบริสุทธิ์ หีบแห่งพระเจ้ามาแล้ว 12 จากนั้นซาโลมอนถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าบนแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า + ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่หน้าเฉลียง 13 หลังจากมีอัตราแน่นอนทุกวันถวายตามพระบัญญัติของโมเสสในวันสะบาโตและบนดวงจันทร์ใหม่ และในเทศกาลเลี้ยงปีละสามครั้งในเทศกาลเลี้ยงขนมปังไร้เชื้อและในเทศกาลสัปดาห์และในงานฉลองพลับพลา 14 และพระองค์ทรงแต่งตั้งตามคำสั่งของดาวิดบิดาของเขาแนวทางของปุโรหิตในการปรนนิบัติและคนเลวีตามการปรนนิบัติและการปรนนิบัติต่อหน้าปุโรหิตตามหน้าที่ที่ต้องการทุกวัน เส้นทางของพวกเขาที่ประตูทุกบานเพราะดาวิดคนของพระเจ้าทรงบัญชาไว้ 15 และพวกเขามิได้พรากจากพระบัญชาของกษัตริย์ถึงบรรดาปุโรหิตและคนเลวีในเรื่องใด ๆ หรือเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ 16 ฝ่ายงานทั้งสิ้นของซาโลมอนก็ถูกเตรียมไว้จนถึงวันวางรากฐานแห่งพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าจะเสร็จสิ้น ดังนั้นพระนิเวศน์ของพระเจ้าจึงสมบูรณ์ 17 แล้วซาโลมอนไปยังเอซีโอนเกเบอร์และเอโลทที่ฝั่งทะเลในแผ่นดินเอโดม 18 และหุรามส่งเขามาด้วยมือของเรือกำปั่นของพระองค์และข้าราชการที่รู้เรื่องทะเล และเขาทั้งหลายไปกับคนใช้ของซาโลมอนที่โอฟีร์และนำทองคำมาสี่ร้อยห้าสิบตะลันต์จากนั้นนำมายังกษัตริย์ซาโลมอน

การโฆษณา

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่